• Valokiilassa

    Helsingin seudun kunnianhimoiset MAL-sopimuskauden 2016–2019 tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti

    Vilja Tähtinen

    Helsingin seudun MAL-sopimus vuosille 2016–2019 oli kunnianhimoinen, mutta sen tavoitteet koko seudun tasolla saavutettiin. Asuntotuotannossa sopimukseen kirjatut tavoitteet ylitettiin ja kaavoitustavoitteistakin jäätiin vain vähän. Myös liikenteen toimenpiteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet.

    MAL-sopimuksen tavoitteena oli ”yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen siten, että luodaan edellytyksiä tonttitarjonnan ja asuntotuotannon merkittävälle lisäämiselle”. Sopimuksen tarkoituksena oli myös lisätä kaikkien osapuolten sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin sekä ohjata maankäyttöä, asuntotuotantoa ja liikennejärjestelmää kohti yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kestävää liikkumista.

    Artikkelissa arvioidaan lyhyesti sopimuksen kolmen asiakokonaisuuden 1) asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen, 2) maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen ja 3) liikennepalvelut ja liikenneinfrastruktuuri toimenpiteiden toteutumista painottaen kuntasopimusosapuolten näkökulmaa.