Stöd för vård av barn i hemmet

Allt snabbare minskning i antalet hemvårdsstödstagare

Hemvårdsstöd för att sköta små barn hemma lyfte i oktober-december 2017 ca. 18 200 familjer i Helsingforsregionen, vilket var 5 procent färre än under samma tid året innan. Antalet stödtagare minskade i regionens samtliga kommuner. I landet som helhet minskade antalet familjer som fick stödet med 7 procent till 57 800.

I oktober-december 2017 var antalet familjer som fick hemvårdsstöd 7 600 i Helsingfors, 3 900 i Esbo, 3 100 i Vanda, 3 600 sammanlagt i yttre Helsingforsregionen och 57 800 i hela landet. I inget av dessa områden har det på åtminstone sju år funnits lika lite hemvårdsstödstagarfamiljer.

Hemvårdsstödstagarna minskar speciellt i yttre Helsingforsregionen och hela landet

De senaste åren har antalen familjer som fått hemvårdsstöd minskat i Helsingforsregion. I yttre Helsingforsregionen och hela landet har minskningen varit starkare än i Huvudstadsregionen. Antalet under treåriga barn har också minskat, men inte i samma proportion som antalet hemvårdsstödstagare. I oktober-december 2017 blev minskningen allt snabbare i alla dessa områden.