Statsjärnvägarna VR:s godstransporter

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 13:56

Godstrafiken på järnvägarna minskade

År 2020 var mängden gods fraktat per järnväg vid stationerna i Helsingfors ca. två procent mindre än året innan. Det anländande godset minskade med tre procent, medan det avgående godset ökade med 31 procent. Men det avgående godsets andel av totalmängden gods var bara 1,5 procent.

Ökningen i godstrafiken fick fart 2017

År 2008 började godstrafikmängden minska klart, för att år 2017 börja växa kraftigt. De senaste tio åren har i synnerhet mängden avgående gods minskat, liksom också klart dennas andel av den totala godstrafiken.

I början av år 2020 började mängden godstrafik vid järnvägsstationerna i Helsingfors minska. Men i oktober-december var den totala godstrafiken sex procent större än under föregående kvartal.