Konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomis utveckling under de närmaste 12 månaderna

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 12:57

Konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi mycket låga

Vid Statistikcentralens konjunkturbarometerrunda i april väntade sig en klar majoritet av konsumenterna i såväl Huvudstadsregionen som hela landet att Finlands ekonomiska läge om 12 månader skulle vara sämre än då. I Huvudstadsregionen var saldotalet för konsumenternas förväntningar -25,2, och i hela landet var det -30.8. Förväntningarna på Finlands ekonomi är nu lägre än någonsin sedan år 1996, och på ungefär samma nivå som under finanskrisen år 2008. En stor del av nedgången förklaras av de problem coronakrisen förorsakade, men förväntningarna hade de facto börjat sjunka så smått redan två år tidigare, då saldotalet var uppe i +18. Under årets tre första månader sjönk saldotalet sjunkit med ca. 15 poäng både i hela Finland och i Huvudstadsregionen.

I maj 2019 förnyade Statistikcentralen sitt sätt att samla in data för sin tillitsindikator (kallad konsumenternas förtroendeindikator), så värdena är inte  direkt jämförbara med tidigare siffror. De intervjuades åldersklassificering ändrades något, och sampelstorleken minskades lite grand. Informationsinnehållet är också snävare, och alla frågor gäller svararna själva, inte längre deras hushåll. Den nya förtroendeindikatorns delkomponenter är: konsumentens egen ekonomi just nu, konsumentens egen ekonomi om 12 månader, Finlands ekonomi om 12 månader och konsumentens penningutlägg på kapitalvaror under de kommande 12 månaderna jämfört med de föregående 12 månaderna.