Konsumenternas förväntningar angående möjligheterna att göra egna besparingar

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 12:16

Konsumenternas tro på sina egna sparmöjligheter fortfarande stark

Att döma av Statistikcentralens konsumentbarometerrunda i januari tror nästan 80 procent av konsumenterna i Huvudstadsregionen att de mycket eller ganska sannolikt kan spara pengar under det kommande året. Bara ca. 20 procent håller det för osannolikt att de skulle kunna spara. Med undantag av en tillfällig svacka i april har det saldotal som beskriver sparmöjligheterna länge hållits ganska oförändrat, kring 50.

 I januari fick talet värdet 55,1 i Huvudstadsregionen och 50,1 i Finland som helhet. Dessa tal är högre än genomsnitten för hösten 2020, och i själva verket högre än någonsin sedan hösten 2019, vilket framför allt vittnar om att svararnas framtidstro stärkts.

I maj 2019 förnyade Statistikcentralen sitt sätt att samla in data för sin tillitsindikator (kallad konsumenternas förtroendeindikator), så värdena är inte  direkt jämförbara med tidigare siffror. De intervjuades åldersklassificering ändrades något, och sampelstorleken minskades lite grand. Informationsinnehållet är också snävare, och alla frågor gäller svararna själva, inte längre deras hushåll. Den nya förtroendeindikatorns delkomponenter är: konsumentens egen ekonomi just nu, konsumentens egen ekonomi om 12 månader, Finlands ekonomi om 12 månader och konsumentens penningutlägg på kapitalvaror under de kommande 12 månaderna jämfört med de föregående 12 månaderna.