Konsumenternas förväntningar angående den egna ekonomin

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 12:58

Konsumenternas tillit till den egna ekonomin lite svagare

Vid Statistikcentralens konsumentbarometerrunda i april 2020 trodde lite över hälften av konsumenterna att deras egen ekonomi skulle förbättras under de 12 förestående månaderna. Saldotalet för förväntningarna på den egna ekonomin var i hela landet +2, och i Huvudstadsregionen ca. +9. Talen var klart lägre än i början av året, då de varit ca. +9 resp. +14. Ändå var förväntningarna för den egna ekonomin oväntat optimistiska med tanke på omständigheterna. Men siffrorna för konsumenternas personliga ekonomi tenderar visserligen förbli positiva även då hela landets ekonomi har svårigheter – de ovan refererade saldotalen är nu på nästan samma nivå som under finanskrisen för ca. 12 år sedan.

I maj 2019 förnyade Statistikcentralen sitt sätt att samla in data för sin tillitsindikator (kallad konsumenternas förtroendeindikator), så värdena är inte  direkt jämförbara med tidigare siffror. De intervjuades åldersklassificering ändrades något, och sampelstorleken minskades lite grand. Informationsinnehållet är också snävare, och alla frågor gäller svararna själva, inte längre deras hushåll. Den nya förtroendeindikatorns delkomponenter är: konsumentens egen ekonomi just nu, konsumentens egen ekonomi om 12 månader, Finlands ekonomi om 12 månader och konsumentens penningutlägg på kapitalvaror under de kommande 12 månaderna jämfört med de föregående 12 månaderna.