Konsumenternas förväntningar angående den egna ekonomin

Senast uppdaterad 02.04.2019 - 15:41

Tilltron till gynnsam utveckling i den egna ekonomin bibehölls

Konsumenterna litar fortfarande på att deras egen ekonomi utvecklas fördelaktigt. Av konsumenterna i Huvudstadsregionen antog var tredje vid konsumentarometerrundan i januari 2019 att den skulle vara bättre 12 månader framöver. 29 procent antog att den skulle vara lite bättre, och varannan att den skulle hållas oförändrad. I hela Finland antog sex av tio konsumenter att den skulle hållas oförändrad och 29 procent att den skulle bli bättre. Saldotalet för tillit till den egna ekonomin var i Huvudstadsregionen i januari 14,4 (i dec. 12,0) och i hela landet 11,5 (i dec. 9,5).