Konsumenternas förväntningar angående arbetslöshetsläget de kommande 12 månaderna

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 12:12

Tron på gynnsam sysselsättningsutveckling har stärkts

Enligt Statistikcentralens konsumentbarometerrunda i januari är det klart fler konsumenter än tidigare som tror på gynnsam utveckling inom sysselsättningen under det kommande året. Svarsfördelningen vid enkäten ger saldotalet -16,0 för Huvudstadsregionen och -20,7 för hela Finland. Detta är klart bättre siffror än i oktober, som var -45,0 i både Huvudstadsregionen och hela landet. Framtidstron för ekonomin tycks alltså repa sig så småningom även beträffande sysselsättningen.

I maj 2019 förnyade Statistikcentralen sitt sätt att samla in data för sin tillitsindikator (kallad konsumenternas förtroendeindikator), så värdena är inte  direkt jämförbara med tidigare siffror. De intervjuades åldersklassificering ändrades något, och sampelstorleken minskades lite grand. Informationsinnehållet är också snävare, och alla frågor gäller svararna själva, inte längre deras hushåll. Den nya förtroendeindikatorns delkomponenter är: konsumentens egen ekonomi just nu, konsumentens egen ekonomi om 12 månader, Finlands ekonomi om 12 månader och konsumentens penningutlägg på kapitalvaror under de kommande 12 månaderna jämfört med de föregående 12 månaderna.