Indikator för konsumentförtroende

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 12:52

Konsumenternas tillit till ekonomin har försvagats snabbt

Ännu i början av 2019 hyste konsumenterna stark tillit till en ljus framtid för ekonomin. Men efter sommaren 2019 har tilliten raskt blivit svagare. Redan i slutet av 2019 sjönk Konsumentbarometerns ställning lite under nollstrecket, och i år har den fallit ännu brantare både i Huvudstadsregionen och i hela Finland. I Statistikcentralens konsumentbarometerenkät i april 2020 blev saldotalet i Huvudstadsregionen -10.7. Ett år tidigare hade det varit 17,0, och två år tidigare 26,6.

Coronakrisen har kraftigt minskat konsumenternas förtroende för, dvs. tillit till, ekonomin. I januari-april 2020 sjönk det poängtal som beskriver tilliten med ca. 3 poäng per månad. Trots den sjunkande trenden är tilliten till ekonomin fortfarande lite starkare i Huvudstadsregionen än annanstans i Finland.

I maj 2019 förnyade Statistikcentralen sitt sätt att samla in data för sin tillitsindikator (kallad konsumenternas förtroendeindikator), så värdena är inte  direkt jämförbara med tidigare siffror. De intervjuades åldersklassificering ändrades något, och sampelstorleken minskades lite grand. Informationsinnehållet är också snävare, och alla frågor gäller svararna själva, inte längre deras hushåll. Den nya förtroendeindikatorns delkomponenter är: konsumentens egen ekonomi just nu, konsumentens egen ekonomi om 12 månader, Finlands ekonomi om 12 månader och konsumentens penningutlägg på kapitalvaror under de kommande 12 månaderna jämfört med de föregående 12 månaderna.

Mikro- resp. makroindikatorn: tilliten till den egna och hela landets ekonomi blev lite starkare

Den makroindikator som beskriver konsumenternas förväntningar för hur sysselsättning och ekonomi i hela landet utvecklas fick i april värdet -40,2 i Huvudstadsregionen. Jämfört med läget ett år tidigare hade det sjunkit med ca. 40 poäng, och sedan årsskiftet med ca. 30 poäng. Det är den sämsta siffran på åtminstone 15 år, rentav sämre än under finanskrisen (-38). Konsumenternas förväntningar på den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland är alltså mycket låga. Trots det hyser konsumenterna ganska positiva förväntningar på sin egen personliga ekonomi. Mikroindikatorn för svararnas egen ekonomi och möjligheter att lägga undan pengar fick i april 2020 värdet 22,3, att jämföra med 32,6 ett år tidigare.

Saldotal för tidpunkter före 5/2019 är inte jämförbara med saldotal för tidpunkter efter 5/2019 beträffande de intervjuades antal och ålder, ej heller av den orsaken att intervjumetoderna ändrats.