Konjunkturutsikter för serviceföretag

Senast uppdaterad 01.10.2018 - 09:49

Service

Det allmänna konjunkturläget inom servicebranscherna i Nyland har blivit bättre under de senaste månaderna, och det väntas bli ännu bättre under de närmaste månaderna. Vid Finlands Näringliv EK:s januaribarometer 2018 låg saldotalet för konjunkturförväntningarna vid +12 (+19 i oktober). I Nyland är serviceföretagens konjunkturutsikter aningen ljusare än landsmedeltalet. Försäljningen ökade något under de sista månaderna 2017, och ökningen torde ha varit ännu snabbare i början av 2018. Antalet anställda ökade något under sista kvartalet 2017, och nyanställningar torde ha gjorts under vintern. Lönsamheten är lite bättre än för ett år sedan.

Vid serviceföretagen i landet som helhet har konjunkturutsikterna fortsättningsvis varit ljusa, och uppsvinget väntas fortsätta under första hälften av 2018 – försäljningsökningen väntas bli ganska kraftig. Saldotalet vid EK:s konjunkturbarometer var i januari +15 (i oktober +20). Personalökningen blev lite snabbare mot slutet av hösten 2017, och trenden väntas ha fortsatt under första kvartalet 2018. Efterfrågan beskrivs allmänt taget som ganska god, men 23 procent av de företag som svarat hade rekryteringssvårigheter. Bara fyra procent av svararna hade finansieringssvårigheter.