Konjunkturutsikter för serviceföretag

Senast uppdaterad 02.04.2019 - 15:34

Service - Konjunkturbilden bleknar lite

I Nyland väntas konjunkturläget bland företagen inom tjänstesektorn (dvs. servicenäringarna) i snitt förbli nästan oförändrat de närmaste månaderna. I slutet av 2018 och början av 2019 fortsatte läget vara bättre än vanligt. Försäljningen ökade, och ökning väntas även de närmaste månaderna. Saldotalet för konjunkturförväntningarna var -2 (i oktober +3), och i Nyland är företagens konjunkturutsikter snäppet ljusare än i Finland i medeltal. Personalstyrkan var – med tanke säsongvariationen – ungefär som förut, och den torde ha vuxit något i början av 2019. Brist på yrkeskunnig arbetskraft var i januari 2019 ett tillväxthinder för 31 procent av de serviceföretag som svarade på barometern. Lönsamheten var i slutet av 2018 lite sämre än ett år tidigare, men den väntas, trots kostnadsstegringen, stiga de närmaste månaderna.

I Finland som helhet skedde ingen förändring i serviceföretagens konjunkturer, och läget beskrivs som lite gynnsammare än vanligt. Försäljningen ökade riktigt bra, och ökningen väntas fortsätta även under följande halvår. Men förväntningarna inför den nära framtiden har skruvats ner lite sedan i höstas, och konjunkturerna väntas försvagas en aning under vårvintern. Saldotalet för de allmänna konjunkturutgifterna var vid barometerrundan i januari -5 (i oktober +3). Förväntningarna på ökad försäljning är fortfarande positiva, och en liknande ökning väntas även under de närmaste månaderna. Personalstyrkan väntas fortsätta växa under vårmånaderna. Lönsamheten fortsatte vara ungefär oförändrad, och en större del än förr av svararna bedömde att både produktionskostnaderna och försäljningspriserna stiger de närmaste månaderna. Bristen på kunnig arbetskraft har fortfarande varit stor, och 30 procent av svararna hade rekryteringssvårigheter.