Konjunkturutsikter för industri och byggande

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 12:14

Mycket dystra konjunkturutsikter

Finlands ekonomi har börjat försämras i rask takt. Ännu i januari 2020 trodde man ekonomin skulle få fortsatt tillväxt, men nu är bedömningarna för Finland att totalproduktionen sjunker med fem eller rentav tio procent. Coronavirusets verkningar syns också på Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer. Både konjunkturläget och konjunkturutsikterna är dystra inom alla huvudnäringsgrenar. Omständigheterna under coronakrisen har slagit hårt mot i synnerhet servicen, men även för industri och byggande håller läget på att försämras.

Industri och byggande

Vid EK:s konjunkturbarometerrunda i april 2020 bedömde företagen inom huvudnäringsgrenarna industri och byggande i Nyland att konjunkturläget försämrats starkt. Deras bedömningar sjönk under nollstrecket i början av coronakrisen våren 2020. Det tal som beskriver företagens nuläge fick i april värdet -10, att jämföra med +7 ännu i januari. Dessutom snarast kollapsade bedömningarna om framtiden, alltså konjunkturutsikterna. I april var saldotalet för dem nere i -61, mot att ha varit -1 vid barometerrundan i januari.  I Nyland är konjunkturutsikterna rentav lite dystrare än i hela landet. Nuläget bedöms alltså som ganska skralt för företagen i branschen, och deras förväntningar inför framtiden är mycket pessimistiska.

Saldotalet för konjunkturutsikterna bland industriföretagen i Finland var vid sonderingen i april nere i -49, efter att i januari ha varit -15. Industriföretagens produktion minskade under början av 2020, och förväntningarna inför de närmaste månaderna är låga. Orderstocken är mindre än normalt, trots att industriföretagens nya beställningar under vårvintern klättrade lite närmare normalnivån.  I synnerhet exportbeställningarna har det varit dåligt med. Orderböckerna pekar ändå på att efterfrågan bara sjunker gradvis, och någon liknande coronachock som inom servicen är inte att vänta inom industrin.

I Finland som helhet bedömer byggföretagen att deras konjunkturläge försämrats under våren. Även utan coronaviruset höll byggvolymerna på att minska, efter en lång högkonjunktur. Saldotalet för konjunkturernas nuläge var i april -10, mot att ännu i januari ha varit +3. Orderstocken för byggbranschen har minskat, och är lägre än normalnivån. Byggandet av nytt minskar efter att ha varit mycket livligt. Också det faktum att antalet nya bygglov minskat tyder på att det blir fortsatt nedgång, trots att den fortsättningsvis låga räntenivån stöder produktionen inom näringsgrenen.