Konjunkturutsikter för industri och byggande

Senast uppdaterad 02.04.2019 - 15:23

Dämpade konjunkturförväntningar

Enligt Finlands Näringsliv EK:s Konjunkturbarometer i januari 2019 har konjunkturförväntningarna för de närmaste månaderna skruvats ner inom alla huvudnäringsgrenar, och är nu försiktigare än tidigare. Samtidigt beskrevs nuvarande konjunkturläge som bättre än genomsnittligt, och det har förblivit gott inom alla huvudnäringsgrenar. Produktionen och försäljningen växte mot slutet av 2018, och personalmängden fortsatte växa inom alla huvudnäringsgrenar.

Utsikterna inom världsekonomin är försiktigare än tidigare, och tillväxtprognoserna
justeras neråt. På finansmarknaden har inte bara konjunkturnedgången utan även
en politisk osäkerhet åstadkommit svaj.

Industri och byggande

Konjunkturförväntningarna för de närmaste månaderna var svagt på minus mot slutet av 2018 bland industri- resp. byggföretagen i Nyland, och under början av 2019 väntas de avta ytterligare. Senaste saldotalet var -14 (i oktober -18). Bland de företag som besvarat barometern är konjunkturförväntningarna ungefär desamma i Nyland som i hela landet i medeltal. Produktionen ökade lite mot slutet av 2018, och den väntas öka även under de närmaste månaderna. 99 procent av de företag som svarat gick i januari 2019 för full kapacitet. Orderläget var lite bättre än vanligt, och lagren av färdiga produkter lite mindre än normalt. Personalstyrkan växte något, och även i början av 2019 torde det bli lite nyanställningar. Brist på yrkeskunnig arbetskraft var i januari ett problem för 26 procent av svararföretagen i Nyland. Lönsamheten var lite bättre än ett år tidigare, och torde ha fortsatt stiga i början av 2019.

I Finland som helhet har industriföretagens konjunkturförväntningar dämpats lite sedan hösten 2018, och saldotalet för industrins konjunkturutsikter var -11 i januari 2019 (mot -4 i oktober 2018). Ändå är konjunkturläget gott för industrin, och konjunkturerna har fortsättningsvis varit gynnsamma – om än inte så bra som på hösten. Industriföretagens orderstock återgick till normalnivå under oktober-december 2018. I januari 2019 hade 86 procent av de företag som svarat på barometern hela sin produktionskapacitet i bruk. Man såg positivt på möjligheterna till export, även om beställningarna slutade öka och till och med sjönk under normalnivån. Personalstyrkan fortsatte växa i oktober-december, men tillväxten väntas inte fortsätta de närmaste månaderna.

För byggföretagen i hela Finland har konjunkturläget fortsatt vara gynnsamt, och läget vintern 2019 beskrevs fortfarande som bättre än genomsnittligt. Orderstocken har klättrat upp över normalnivån, men antalet osålda bostäder växer. Produktionen växte sakta mot slutet av år 2018, och en del nyanställningar gjordes också. De allmänna konjunkturutsikterna för byggandet var dock på svagare sidan, och läget förväntades bli sämre till våren 2019. I januari 2019 var saldotalet för konjunkturförväntningarna -19 (i oktober -33). Produktionskapaciteten var nästan helt utnyttjad: 93 procent av byggföretagen bedömde att hela deras kapacitet var i bruk. Viktigaste tillväxthindret är fortfarande rekryteringen av arbetskraft.