Sysselsatta arbetskraft inom huvudnäringarna

De anställda ökade inom bygg

Jämfört med samma tid året innan hade antalet anställda inom i synnerhet byggande ökat sista kvartalet 2018. Enligt Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning gällde detta både i Helsingforsregionen och hela landet. Även inom annan service på fria marknaden skedde tillväxt. I Helsingforsregionen var minskningen störst bland dem som arbetade inom industrin.

I Helsingforsregionen arbetar det mest folk inom företagstjänster (dvs. uppdragsverksamhet/affärstjänster). Näst mest anställda finns det inom social- och hälsovårdstjänster och tredje mest inom handel. I landet som helhet är hälso- och socialtjänsterna den till antalet anställda största näringsgrenen, och industrin näst största.