Arbetslöshetsgrad

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 12:00

Arbetslöshetsgraden började stiga exceptionellt

De arbetslösas andel av arbetskraften i Helsingforsregionen i slutet mars 2020 var, enligt Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, 11,1 procent. Arbetslöshetsgraden var tre procentenheter högre än ett år tidigare. I Finland som helhet växte de arbetslösas andel av arbetskraften till 11,8 procent. Den exceptionella stigningen i arbetslöshetsgraden beror på undantagsläget och restriktionerna förorsakade av coronavirusepidemin.

Antalen arbetslösa och i synnerhet permitterade började växa våldsamt i slutet av mars 2020 i hela Finland. I Helsingforsregionen fanns det i mars sammanlagt 85 562 arbetslösa arbetssökande, varav 21 procent var heltidspermitterade. Antalet arbetslösa arbetssökande var därmed 38 procent större än det varit ett år tidigare. 

Enligt Arbets- och näringsministeriet var arbetslöshetsgraden 12,1 i Helsingfors, 10,1 i Esbo, 12 i Vanda och 9,2 procent i Yttre Helsingforsregionen i slutet av mars 2020. Siffran för antalet arbetslösa fås månatligen från arbets- och näringsbyråernas register, och arbetskraftens numerär motsvarar de färskaste tillgängliga uppgifterna (slutet av 2017) från Statistikcentralens registerbaserade sysselsättningsstatistik.

Sedan mars har sysselsättningsläget försämrats ytterligare. I slutet av april 2020 var arbetslöshetsgraden 18,0 i Helsingfors, 15,4 i Esbo, 18,6 i Vanda och 13,9 procent i Yttre Helsingforsregionen, enligt Arbets- och näringsministeriet. I Helsingforsregionen som helhet var arbetslöshetsgraden 16,7. Av de arbetslösa arbetssökandena var 42 procent heltidspermitterade.

Enligt Arbets- och näringsministeriets registerdata sjönk arbetslöshetsgraden ända från år 2016 tills årsskiftet 2019-20, då nedgången avstannade redan före coronakrisen.

Arbetslöshetsgraden (%), Arbetsplatsundersökningen

Enligt Statistikcentralens urvalsbaserade Arbetskraftsundersökning sjönk arbetslöshetsgraden i Helsingforsregionen med en halv procentenhet under första kvartalet 2020. Då var arbetslöshetsgraden 6,1 i Helsingforsregionen och 7,1 [procent] i hela landet.