Arbetslöshetsgrad

Arbetslöshetsgraden fortsätter sjunka

Enligt Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik var arbetslöshetsgraden i Helsingforsregionen 8,5 procent i slutet av december 2018. Det innebar en 1,4 procentenheters minskning sedan ett år tillbaka. Minskning hade skett i alla kommuner i Huvudstadsregionen och yttre Helsingforsregionen. I landet som helhet sjönk arbetslöshetsgraden med 1,5 procentenheter till 9,7 procent.

Enligt Arbets- och näringsministeriet var arbetslöshetsgraden i Helsingfors 9,3 procent, i Esbo 7,9 procent, i Vanda 8,7 procent och i yttre Helsingforsregionen 7,3 procent i slutet av december 2018. Uppgifterna sammanställs månatligen ur arbets- och näringsbyråernas register.

Även enligt Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning sjönk arbetslöshetsgraden i Helsingforsregionen – med 1,0 procentenhet. I oktober-december 2018 var arbetslöshetsgraden med detta mått mätt 6,1 procent i Helsingforsregionen, 6,4 i Helsingfors och 6,0 procent i landet som helhet.

År 2008 började arbetslösheten öka, och år 2016 började den enligt Arbets- och näringsministeriets registerdata minska, både i Helsingforsregionen och hela Finland. Men enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, som alltså är urvalsbaserad, började arbetslöshetsgraden sjunka först år 2018.