Begrepp

Avsikter att köpa egen bostad

Andelen hushåll som med säkerhet eller möjligtvis tänker köpa en bostad under nästa år.

Lediga arbetsplatser

De lediga arbetsplatser som arbetsgivarna utannonserar med hjälp av arbets- och näringsbyrån ingår i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Tvärsnitt av den sista arbetsdagen i månaden.

Preliminära uppgifter

Uppgifterna om bostadsmarknaden, brottsligheten, resenärers övernattningar och befolkningen i publikationen är preliminära uppgifter, som preciseras i den slutliga statistiken. Exempelvis befolkningsinformationen uppdateras genom flyttanmälningar.

Helsingforsregionen

Helsingforsregionen består av huvudstadsregionens kommuner Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla samt KUUMA-kommunerna Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Vichtis, Mäntsälä och Borgnäs.

Luftkvalitet

Baserar sig på ett index som utvecklats av HRM, som beräknas timvis. I uträkningen beaktas halterna av svaveldioxid, kvävedioxid, finpartiklar, inandningsbara partiklar, kolmonoxid och ozon. Ett nedre index beräknas för varje förorening. Den högsta av dessa utgör mätstationens luftkvalitetsindex. Indexvärdena är indelade i fem luftkvalitetsklasser, från bra till mycket dålig.

Passagerare i kollektivtrafiken

Passagerare i busstrafiken inom Helsingfors, Esbo och Grankulla samt Vanda, samt i metron, på spårvagnarna och på Sveaborgsfärjan. Inkluderar inte resor med regionlinjernas bussar eller närtåg.

Hemvårdsstöd

Hemvårdsstöd kan sökas av en förälder eller annan vårdnadshavare vars barn under 3 år inte deltar i dagvård som ordnas av kommunen. Barnet kan vårdas av en förälder, en annan vårdare såsom en släkting eller en privat dagvårdsproducent. Till stödet hör en vårdpenning som är densamma för alla, ett vårdtillägg som beror på familjens inkomster och ett kommuntillägg som beror på hemkommunen.

Migration mellan kommuner

Till migration mellan kommuner räknas de flyttar från en kommun till en annan som har anmälts till befolkningsdatasystemet.

Dödlighet

Andelen avlidna av befolkningen.

KUUMA-kommunerna

Avser de tio kommunerna i Mellersta Nyland: Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis.

Passagerare inom flyg- och båttrafiken

Det sammanlagda antalet passagerare som ankommit och avrest. Antalet flygpassagerare inkluderar även transferpassagerare.

Glidande årssumma

En metod för att utjämna upprepad variation under året. Årskvartalets värde beräknas genom att addera värden för de fyra senaste kvartalen och dividera summan med 4.

Naturlig befolkningsförändring

Skillnaden mellan antalet födda och antalet avlidna.

Resenärers övernattningar

Övernattningar hos alla registrerade inkvarteringsföretag (hotell, motell, resandehem, campingstugor, semesterbyar och campingområden) som har minst 20 sängplatser eller husvagnsplatser med elanslutning. Övernattningarna är indelade i inhemska och utländska resenärers övernattningar baserat på bosättningslandet.

Utflyttningsöverskott

Skillnaden mellan inflyttningen och utflyttningen, om den är negativ.

Inflyttningsöverskott

Skillnaden mellan inflyttningen och utflyttningen, om den är positiv.

Nettomigration

Skillnaden mellan inflyttningen och utflyttningen.

Egendomsbrottslighet

Inkluderar stöldbrott, det vill säga stöld, grov stöld och snatteri, samt brottsanmälningar om sådana. Närmare beskrivningar av brottsbenämningarna.

Långtidsmedeltal

Värden för kvartalen för en viss period adderas och summan divideras med antalet kvartal.

Brott som kommit till polisens kännedom

Ärende som registrerats som brott i datasystemet över polisärenden. Statistiken inkluderar endast brott gällande vilka det gjorts en brottsanmälan eller en anmälan om straffyrkande, eller utdömts böter. Största delen av brotten uppdagas inte eller anmäls inte som brott. Antalet statistikförda brott påverkas exempelvis av förändringar i övervakningen och lagstiftningen samt medborgarnas villighet att anmäla brott till polisen.

Huvudstadsregionen

Till huvudstadsregionen hör Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Saldotal

Saldotalet beskriver förväntningar i konjunktur- och konsumentbarometern. Talet fås genom att subtrahera procentandelen nekande svar från procentandelen jakande svar. Ett positivt tal beskriver positiva förväntningar.

Relationstal (index)

Basårets värde har relationstalet 100. Den pågående tidpunktens värde divideras med basårets värde (och multipliceras med 100) och det resulterande relationstalet uttrycker den procentuella förändringen jämfört med basåret (t.ex. 110 betyder en ökning på tio procent från basåret).

Utkomststöd

Utkomststöd är ett ekonomiskt stöd i sista hand som hör till socialvården, vars syfte är att trygga personers och familjers utkomst samt främja deras möjligheter att klara sig själva. Storleken på utkomststödet bestäms av kundens nödvändiga utgifter. Beviljandet och utbetalningen av grundläggande utkomststöd överfördes från kommunerna till FPA i början av 2017.

Produktion

Beskriver den produktionsmässiga aktiviteten i företag och andra sammanslutningar inom området.

  1. Helsingforsregionen: Grafisk representant som visar en prognos för Helsingforsregionens produktion, som konstruerats utifrån indikatorer för utvecklingen av produktionen per sektor. Den färskaste informationen i översikten baserar sig på indikatorprognoser.
    Datakälla: Kaupunkitutkimus TA Oy och Stadsinformationstjänster / Helsingfors stad.
  2. Finland: Bruttonationalprodukten till fasta priser i Statistikcentralens kvartalsräkenskaper. De senaste kvartalet är preliminära uppgifter om den totala produktionen som Statistikcentralen publicerat.

Sysselsättningsgrad

Procentandel sysselsatta 15–64-åringar av befolkningen i samma ålder.

Arbetsförmedlingsstatistik

Arbets- och näringsministeriets (ANM) statistik som baseras på registret över arbetssökande. Som arbetslös betraktas en arbetssökande som inte är i ett anställningsförhållande eller sysselsatt på heltid i företagsverksamhet eller eget arbete på det sätt som avses i 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som inte är en sådan studerande på heltid som avses i 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Som arbetslös betraktas även en person i ett anställningsförhållande, som är helt och hållet permitterad eller vars regelbundna arbetstid per vecka är mindre än fyra timmar. Personer som går i skola eller studerar räknas inte som arbetslösa, inte heller under loven. Mer information

Arbetslöshetsgrad / andel arbetslösa av befolkningen

Den officiella arbetslöshetsgraden (= procentandel arbetslösa av arbetskraften) beräknas utifrån uppgifter från Statistikcentralens stickprovsbaserade arbetskraftsundersökning. Den är internationellt jämförbar.

På kommunnivån beräknas andelen arbetslösa av arbetskraften utifrån registerbaserade informationskällor. Antalet arbetslösa är uppgifter från ANM:s arbetsförmedlingsstatistik i slutet av respektive månad och mängden arbetskraft fås från de senaste uppgifterna från Statistikcentralens sysselsättningsstatistik, som kommer ut med ungefär ett par års fördröjning. Mer information

 

Arbetskraftsundersökning

Arbetskraftsundersökningen samlar in statistiska uppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet för befolkningen i åldern 15–89 år samt verksamhet för personer utanför arbetskraften. Datainsamlingen för arbetskraftsundersökningen baseras på ett slumpmässigt urval från Statistikcentralens befolkningsdatabas två gånger per år. Det månatliga urvalet är cirka 12 500 personer och uppgifterna samlas in genom datorstödda telefonintervjuer och ett webbformulär. Utifrån de uppgifter som respondenterna uppger skapar man en bild av aktiviteten bland hela befolkningen i åldern 15–89 år. Mer information

Den förnyelse av arbetskraftsundersökningen som trädde i kraft i början av 2021 förändrade statistikens informationsinnehåll, metoden för beräkning av resultaten och insamlingen av information märkbart. De tidigare uppgifterna är därför inte jämförbara med de nya. I Trender i Helsingforsregionen har tidigare års uppgifter beräknats retroaktivt med den nya metoden, så att de kan jämföras med uppgifterna från 2021.

Nettoinflyttning av utländska medborgare

Utländska medborgares migration både från utlandet och från andra delar av Finland räknas med. För att en utländsk medborgare ska få bo permanent i Finland krävs att han eller hon har uppfyllt villkoren för vistelse i minst ett år (EU-medborgare) och att han eller hon har ett tillstånd som berättigar till ett års vistelse eller fortsatt rätt till vistelse. Exempelvis diplomater eller utländska medborgare som arbetar med utvecklingssamarbete räknas inte in i den permanenta migrationen. Helsingforsregionen har större inflyttning av utländska medborgare än från utlandet.

Utrikes nettomigration

Till migrationen räknas både finländska och utländska medborgares flyttar. En person som flyttar till landet från utlandet ska anmäla sin flytt till magistraten, om han eller hon har vistats i Finland i mer än tre månader eller avser att vistas i landet i mer än ett år i streck. För att en utländsk medborgare ska få bo permanent i Finland krävs att han eller hon har uppfyllt villkoren för vistelse i minst ett år (EU-medborgare) och att han eller hon har ett tillstånd som berättigar till ett års vistelse eller fortsatt rätt till vistelse. Exempelvis diplomater eller utländska medborgare som arbetar med utvecklingssamarbete räknas inte in i den permanenta migrationen.

Våldsbrottslighet

Brott mot liv och hälsa samt sexualbrott. Sedan 2009 ingår inte bara brott utan även brottsanmälningar. Närmare beskrivningar av brottsbenämningarna

Allmänt bostadsbidrag

Ett låginkomsthushåll kan få allmänt bostadsbidrag från FPA för att minska sina boendekostnader. Ett hushåll består av de personer som bor i samma bostad, och bostadsbidraget beviljas till hushållet gemensamt.