Begrepp

Allmänt bostadsbidrag

Matlag med låga inkomster kan få allmänt bostadsbidrag från Folkpensionsanstalten för att minska sina boendekostnader. Ett matlag utgörs av de personer som bor i samma bostad, och bostadsbidraget beviljas matlaget gemensamt.

Arbetsförmedlingsstatistik

Arbets- och näringsministeriets statistik, som bygger på ett register över arbetssökande. Som arbetslös betraktas arbetssökande som inte är anställd, ej heller är sysselsatt i huvudsyssla genom företagsverksamhet eller eget yrke på sätt som anges i 2 kapitlet i Lagen om utkomstskydd för arbetslösa, ej heller studerande i huvudsyssla såsom angivet i samma lagrum. Som arbetslös betraktas även anställd som är helt permitterad eller vars arbetstid är kortare än 4 timmar i veckan. Skolelever och studerande i huvudsyssla räknas inte som arbetslösa under skolloven heller.

Arbetskraftsundersökningen

Urvalsbaserad månatlig intervjuenkät utförd av Statistikcentralen. Urvalet är varje månad ca. 12 000 personer. Utgående från svaren skapas en bild av hela den 15-74-åriga befolkningens verksamhet på arbetsmarknaden under en veckas tid. Den grundläggande indelningen enligt arbetsmarknadsställning är sysselsatta, arbetslösa och personer som inte tillhör arbetskraften. De sysselsatta och de arbetslösa bildar tillsammans arbetskraften. I uppgifterna om sysselsättningen näringsgrensvis föreligger en rätt stor felmarginal för de små näringsgrenarna.

Arbetslöshetsgrad

De arbetslösas andel av arbetskraften. Den arbetslöshetsgrad som anges av Statistikcentralen bygger på Arbetskraftsundersökningen, och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsgrad på dess arbetsförmedlingsstatistik, och därför är de två lite olika.

Avsikter att köpa egen bostad (bostadsköpsplaner)

Andelen hushåll som med säkerhet eller möjligen ämnar köpa bostad under de nästföljande 12 månaderna.

Brott som kommit till polisens kännedom

Ärenden som i Datasystemet för polisärenden registrerats som brott. Statistiken upptar enbart brott för vilka brottsanmälan eller yrkan om straff gjorts eller ordningsbot utfärdats. En stor del av brotten syns inte, med andra ord uppdagas eller anmäls de aldrig. Antalet statistikförda brott påverkas av bland annat förändringar i övervakningen, lagstiftningen eller i medborgarnas vilja att anmäla brott till polisen.

Dödlighet

De avlidnas andel av befolkningen.

Egendomsbrottslighet

Omfattar stölder och brottsanmälningar om sådana, alias stöld, grov stöld och snatteri. Noggrannare beskrivning i brottsbeteckningarna, se länken.

Flyg- och båtpassagerare

Anlända och avresta passagerare sammanlagt. Flygtrafikens passagerarmängder inbegriper även dem som byter flyg.

Flyttningar mellan kommuner

Som flyttning mellan kommuner räknas person som flyttat från en kommun till en annan och därvid gjort flyttanmälan.

Flyttningsnetto

Skillnaden mellan inflyttning och utflyttning.

Flyttningsunderskott

Skillnaden mellan inflyttning och utflyttning, ifall skillnaden är negativ.

Flyttningsöverskott

Skillnaden mellan inflyttning och utflyttning, ifall skillnaden är positiv.

Förhandsuppgift

Publikationens uppgifter om regionekonomi, bostadsmarknad, brottslighet, besöksövernattningar och befolkning är förhandsuppgifter som preciseras innan den slutliga statistiken. Som exempel förändras befolkningsuppgifterna ständigt i och med flyttanmälningar.

Glidande årssumma

En metod för att utjämna säsongvariation av återkommande natur under året. Kvartalsvärdet beräknas genom att summera de fyra senaste kvartalen och dividera summan med fyra.

Index

Värdet vid utgångstidpunkten är 100. Värdet för vederbörande tidpunkt divideras med värdet under utgångsåret (och multipliceras med hundra), och den kvot som erhålls uttrycker den procentuella förändringen jämfört med utgångsåret. Som exempel uttrycker indexvärdet 110 en tio procents ökning sedan utgångsåret.

Kollektivtrafikens passagerare

Passagerarna i buss- och metrotrafiken inom Helsingfors, i spårvagnarna och på Sveaborgsfärjorna. Inbegriper inte resor inom Helsingfors i regionlinjernas bussar eller i närtågen.

KUUMA-kommunerna, dvs. Yttre Helsingforsregionen

Omfattar tio kommuner i mellersta Nyland: Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis.

Lediga arbetstillfällen

I Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik ingår de lediga arbetstillfällen (jobb), som arbetsgivare via arbets- och näringscentralerna (dvs. TE-tjänsterna) utlyser lediga att sökas. Tvärsnitt under sista arbetsdagen i månaden.

Luftkvaliteten

Bygger på ett av Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM utvecklat index som beräknas timvis. Beräkningen beaktar halterna av svaveldioxid, kvävedioxid, kolmonoxid, ozon, inandningsbara partiklar och små partiklar, för vilka ett underindex beräknas. Den högsta av halten avgör luftkvalitetsindexets värde vid mätstationen. Indexets värde indelas i fem klasser allt mellan god och mycket dålig.

Långtidsmedeltal

Kvartalsvärdena under en viss tid summeras och delas med antalet kvartal under tiden.

Naturlig folkökning

Skillnaden mellan antalet födda och antalet avlidna.

Nettomigration

Se Flyttningsnetto.

Passagerare

Se flyg- och båt- resp. kollektivtrafiken.

Produktion

Beskriver produktionsaktivitet bland företag och andra gemenskaper.

1. Helsingforsregionen: En indikator för kommande produktion i Helsingforsregionen som konstruerats utgående från indikatorer som förutser produktionsutvecklingen inom olika näringsgrenar. Den färskaste uppgiften om detta bygger på förhandsbedömningar av indikatorerna. Källa: Kaupunkitutkimus TA Oy.

2. Finland: Bruttonationalprodukt med fasta priser enligt Statistikcentralens nationalräkenskaper kvartalsvis. Uppgiften för det färskaste kvartalet är Statistikcentralens förhandsuppgift för totalproduktionen.

Saldotalet

Saldotal syftar här på de förväntningar som uttryckts vid konjunktur- eller konsumentbarometrar. Talet erhålls då man från procentandelarna positiva svar subtraherar procentandelarna nekande svar. Ett positivt saldo uttrycker positiva förväntningar.

Stöd för hemvård av barn (dvs. bidrag för vård av barn i hemmet)

Stödet kan sökas av förälder eller annan vårdnadshavare vars under 3 år gamla barn inte får dagvård föranstaltad av kommunen. Barnet kan vårdas av endera föräldern, av annan person (t.ex. släktingar) eller av privat vårdproducent. Stödet inbegriper vårdpenning, som är densamma för alla, samt ett vårdtillägg, vars belopp beror på familjens inkomster, jämte ett kommuntillägg, som beror på hemkommunen.

Utkomststödet

Utkomststödet är ett ekonomiskt bidrag inom socialvården beviljat som en sista utväg i syfte att trygga personers och familjers utkomst och främja deras möjligheter att klara sig på egen hand. Utkomststödsbeloppet utgår enligt klientens oundgängliga utgifter. Om utkomststöd har man till och med 2016 ansökt hos kommunen, men sedan 1 januari 2017 skall ansökan om grundläggande utkomststöd riktas till Folkpensionsanstalten.

Utländska medborgares flyttningsnetto

Som dylika flyttningar räknas utländska medborgares flyttningar från både utlandet och övriga Finland. För utländska medborgare förutsätter varaktigt boende i Finland att de haft de förutsättningar som krävs för vistelse här i minst ett år (medborgarskap i EU-land) och att de har ett tillstånd som berättigar till ett års vistelse eller rätt till fortsatt vistelse. Som varaktig invandring räknas inte flyttningar gjorda av till exempel diplomater, ej heller utländska medborgare som verkar inom utvecklingssamarbete. Helsingforsregionen får mera flyttningsöverskott av utländska medborgare än från utlandet.

Utländskt flyttningsnetto

Som flyttningar räknas både finländska och utländska medborgare flyttningar. Personer som flyttat till Finland från utlandet skall göra anmälan om saken till magistraten, ifall de vistats i Finland i över tre månader eller ämnar stanna här i ett sträck över ett år. För utländska medborgare förutsätter varaktigt boende i Finland att de haft de förutsättningar som krävs för vistelse här i minst ett år (medborgarskap i EU-land) ** och/eller? att de har ett tillstånd som berättigar till ett års vistelse eller rätt till fortsatt vistelse. Som varaktig invandring räknas inte flyttningar gjorda av till exempel diplomater, ej heller utländska medborgare som verkar inom utvecklingssamarbete.

Våldsbrottslighet

Brott mot liv och hälsa samt sexualbrott. Sedan år 2009 omfattar den förutom brotten även brottsanmälningarna.

Yttre Helsingforsregionen, här även kallade KUUMA-kommunerna

Omfattar tio kommuner i mellersta Nyland: Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis.

Övernattningar

Övernattningar vid alla sådana registrerade härbärgeringsställen (hotell, motell, resandehem, vandrarhem, stugbyar och campingplatser) som har minst 20 bäddplatser eller eluttagsförsedda husvagnsplatser. Övernattningarna indelas i inhemska resp. utländska övernattningar beroende på var vederbörande bor varaktigt.