• I rampljuset

    Helsingforsregionens ambitiösa mål för MBT-avtalsperioden 2016–2019 uppnåddes

    Vilja Tähtinen, regiondataexpert, HRM

    MBT-avtalet för Helsingforsregionen 2016–2019 var ambitiöst, men dess mål på hela regionens nivå kunde ändå uppnås. Inom bostadsproduktionen överskreds de i avtalet tecknade målen och även inom planläggningen var nivån nästintill målenlig. Inom trafiken har åtgärderna huvudsakligen förverkligats. Målet med MBT-avtalet var att samordna samhällsstrukturen och trafiksystemet så att det skapas förutsättningar för en betydande ökning i tomtutbudet och bostadsproduktionen. Syftet med avtalet var dessutom att öka engagemanget mellan alla parter för att nå de gemensamt överenskomna målen, och att styra markanvändningen, bostadsproduktionen och trafiksystemet så att samhällsstrukturen blir enhetligare och hållbara transportformer främjas. Artikeln gör en kort utvärdering av hur åtgärder vidtagits för de tre ärendehelheterna i avtalet, nämligen 1) tillgodose bostadsproduktionsbehovet, 2) samordna markanvändning, boende och trafik och 3) trafiktjänster och trafikinfrastruktur, med betoning på kommunavtalsparternas perspektiv.