Karakteristika som beskriver totalproduktionen

Senast uppdaterad 24.03.2021 - 14:55

Produktionsmängden fortsatte minska under sista kvartalet 2020

Sista kvartalet 2020 var produktionen i Helsingforsregionen 4,7 procent mindre än den varit ett år tidigare (minskning i hela Finland: 1,0 %). Produktionen minskade lite mindre än under föregående kvartal, men skillnaden gentemot hela landet växte. Den produktionsminskning som coronaepidemin förorsakat har varit större i den servicedominerade Helsingforsregionen än i landet som helhet.

Affärsverksamheten fortsatte vara mindre än året innan inom flera av servicenäringarna i Helsingforsregionen, men inom många av dem mindre accentuerat än tidigare.  Störst var minskningen inom hotell- och restaurangverksamhet, transport och magasinering samt hushållstjänster. Jämfört med året innan hade affärsverksamheten ökat endast inom näringsgrenen Information och kommunikation. Omsättningen minskade inom Byggnadsverksamhet, men inom Tillverkning upphörde minskningen.