Sysselsatt arbetskraft

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 11:45

De anställda inom offentliga sektorn började minska

I januari-mars 2020 var antalet personer som arbetade inom den privata sektorn i Helsingforsregionen 2,7 procent större än det varit vid samma tid föregående år. Inom offentliga sektorn var antalet anställda i regionen en halv procent mindre än ett år tidigare. Antalet kommunalt anställda minskade gentemot ett år tillbaka, medan de statsanställda ökade i antal. Totalantalet sysselsatta växte med drygt två procent i Helsingforsregionen. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i januari-mars 2020 i Helsingforsregionen 592 400 anställda inom privata sektorn och 174 800 inom den offentliga.

I landet som helhet växte antalet anställda inom privata sektorn mindre än i Helsingforsregionen. Inom den offentliga sektorn var antalet anställda i hela landet nästan två procent mindre än ett år tidigare.

Obs! Arbetskraftsundersökningen införde den 1.1.2020 en ny indelning av arbetsgivarsektorerna. Den bygger på standarklassificeringen i Sektorindelningen 2012. Därför är uppgifterna om arbetsgivarsektorerna anno 2020 inte fullt jämförbara med tidigare års. I den nya indelningen placeras företag ägda av kommuner eller samkommuner inom den privata sektorn, mot att tidigare ha klassats inom den offentliga. Förändringen minskar antalet sysselsatta inom den offentliga sektorn och ökar det inom den privata.