Sysselsatt arbetskraft

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 15:55

Antalet sysselsatta minskade inom privata sektorn

De invånare i Helsingforsregionen som arbetar inom den privata sektorn var i oktober-december en knapp procent färre än de varit ett år tidigare Samtidigt hade de som jobbar inom offentliga sektorn blivit två procent fler. Antalet kommunalt anställda minskade gentemot ett år tillbaka, medan de statsanställda ökade i antal. Det sammanlagda antalet sysselsatta i Helsingforsregionen var lilka stort som ett år tidigare. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i oktober-december 2020 i Helsingforsregionen 586 500 anställda inom privata sektorn och 184 200 inom den offentliga.

I landet som helhet var antalet anställda inom den privata sektorn en procent mindre och inom den offentliga 2,6 procent mindre än de varit ett år tidigare.

Obs! Arbetskraftsundersökningen införde den 1.1.2020 en ny indelning av arbetsgivarsektorerna. Den bygger på standarklassificeringen i Sektorindelningen 2012. Uppgifterna arbetsgivarsektorvis är inte helt jämförbara med tidigare års. I den nya indelningen placeras företag ägda av kommuner eller samkommuner inom den privata sektorn, mot att tidigare ha klassats inom den offentliga. Förändringen minskar antalet sysselsatta inom den offentliga sektorn och ökar det inom den privata.