Kuluttajien luottamusindikaattori

Viimeksi päivitetty 09.06.2020 - 17:56

Kuluttajien luottamus talouteen on laskenut alkuvuodesta nopeasti

Kuluttajilla oli vielä viime vuoden alkupuolella melko vakaa luottamus talouden myönteiseen kehitykseen. Kesästä 2019 alkaen luottamus on kuitenkin heikentynyt nopeasti. Kuluttajabarometrin lukemat laskivat jo loppuvuonna 2019 hieman negatiivisiksi ja tänä vuonna lasku on edelleen jyrkentynyt sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin liittyvässä huhtikuun 2020 kyselyssä saldoluku sai pääkaupunkiseudulla arvon -10,7. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 17,0, ja kaksi vuotta aiemmin 26,6.

Koronakriisi on laskenut voimakkaasti kuluttajien luottamusta talouteen. Tammi-huhtikuussa 2020 luottamusta kuvaava pistemäärä on laskenut noin kolme pistettä kuukaudessa. Laskevasta kehityksestä huolimatta luottamus talouteen on edelleen pääkaupunkiseudulla hieman korkeampi kuin muualla Suomessa.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eivätkä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Makro- ja mikroindikaattorit - Luottamus omaan ja koko maan talouteen hieman vahvistunut

Makroindikaattori, joka kuvaa kuluttajien odotuksia koko maan työllisyys- ja taloustilanteen kehityksestä, sai pääkaupunkiseudulla huhtikuussa arvon -40,2. Vuoden takaiseen verrattuna arvo on pudonnut noin 40 pistettä ja viime vuodenvaihteestakin noin 30 pistettä. Lukema on heikoin ainakin 15 vuoteen ja alittaa jopa finanssikriisin aikaiset lukemat (-38). Kuluttajien Suomen yleistä talouskehitystä koskevat odotukset ovat siis erittäin heikot. Tästä huolimatta kuluttajien odotukset heidän omaa henkilökohtaista talouttaan kohtaan edelleen melko myönteiset. Vastaajien omaa taloutta ja säästämismahdollisuuksia kuvaava mikroindikaattori saa huhtikuussa 2020 arvon 22,3, kun se vuotta aiemmin oli 32,6.

Ajankohtaa 5/2019 aiemmat saldoluvut eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa haastatteluun mukaan otettavien määrän ja iän suhteen, eivätkä myöskään haastattelumenetelmien uudistusten vuoksi.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamus koko maan ja oman talouden tulevaan kehitykseen

  • Huom! Kuluttajien luottamusta kuvaavat saldoluvut ennen 5/2019  eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastossa tehtyjen uudistusten vuoksi. 
  • Makroindikaattori: kuluttajien näkemys Suomen talouden ja työllisyyden tilanteesta 12 kuukauden kuluttua
  • Mikroindikaattori: kuluttajien näkemys omasta taloustilanteesta ja säästämismahdollisuuksista 12 kuukauden kuluttua
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajien luottamus