Kuluttajien luottamusindikaattori

Viimeksi päivitetty 16.11.2020 - 11:08

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni syksyllä

Kuluttajien luottamus Suomen talouteen alkoi jälleen heiketä syksyn mittaan. Kuluttajien luottamus ehti jo kääntyä lievästi positiiviseksi kesällä (+2,0), mutta koronan levittyä uudelleen luottamusta koskevat lukemat ovat laskeneet syksyllä negatiivisiksi (lokakuussa -2,3). On tosin huomattava, että kuluttajien luottamus oli laskussa jo ennen koronakriisiä sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa. Koko maassa kuluttajien luottamus Suomen talouteen oli lokakuussa vielä hieman pääkaupunkiseutua heikompi (-6,9).

Makro- ja mikroindikaattorit

Makroindikaattori, joka kuvaa kuluttajien odotuksia koko maan työllisyys- ja taloustilanteen kehityksestä, sai pääkaupunkiseudulla lokakuussa arvon -31,9. Viime kesään verrattuna odotukset ovat heikentyneet selvästi, mutta edeltävään kevääseen verrattuna tilanne on silti hieman valoisampi. Kuluttajien talouden kehitystä koskeviin odotuksiin vaikuttanevat tällä hetkellä ennen kaikkea koronaviruksen eteneminen ja sen ennustetut vaikutukset talouskehitykseen Suomessa ja ulkomailla.

Kuluttajien omaa taloutta ja henkilökohtaisia säästämismahdollisuuksia kuvaava mikroindikaattori sai lokakuussa arvon 33,4. Tämä arvo on korkeampi kuin vuotta aiemmin ja korkeampi kuin viime kesänä. Vaikuttaakin siltä, etteivät useimmat kuluttajat usko koko maata koskevien kielteisten odotusten vaikuttavan heidän omaan talouteensa ja säästämismahdollisuuksiinsa – ellei tätä tulosta sitten pidäkin lukea niin, että koronarajoitukset estävät kuluttamista ja parantavat siksi säästämismahdollisuuksia.

(Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.)

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamus koko maan ja oman talouden tulevaan kehitykseen

  • Huom! Kuluttajien luottamusta kuvaavat saldoluvut ennen 5/2019  eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastossa tehtyjen uudistusten vuoksi. 
  • Makroindikaattori: kuluttajien näkemys Suomen talouden ja työllisyyden tilanteesta 12 kuukauden kuluttua
  • Mikroindikaattori: kuluttajien näkemys omasta taloustilanteesta ja säästämismahdollisuuksista 12 kuukauden kuluttua
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajien luottamus