Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana

Viimeksi päivitetty 19.11.2019 - 13:12

Työllisyystilanteen paranemiseen ei enää luoteta entiseen tapaan

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin haastatteluissa kuluttajien oletukset työllisyystilanteen muutoksesta vaihtuivat aiempaa kielteisimmiksi viime heinäkuussa. Pääkaupunkiseudulla joka kolmas kuluttaja oletti työttömiä olevan vuoden kuluttua enemmän ja lähes joka neljäs oletti lukumäärän olevan tiedusteluhetkeä pienemmän. Neljä kymmenestä oletti määrän säilyvän ennallaan. Koko maassa joka viides oletti heitä olevan vähemmän ja kaksi viidestä enemmän. Oletuksia työttömien lukumäärästä ensi vuoden lokakuussa kuvaava saldoluku oli pääkaupunkiseudulla -7,7 (syyskuussa -12,8) ja koko maassa -11,8 (syyskuussa -12,2 ).

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää kuluvan vuoden toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

 

 

Kotitalouksien ennuste työttömien määrän kehityksestä

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastoinnissa tehtyjen uudistusten vuoksi.
  • Ennuste työttömien määrän kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus