Yleinen asumistuki

Yleistä asumistukea saavien määrä jatkaa kasvuaan

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä jatkoi huhti–kesäkuussa kasvuaan Helsingin seudulla. Asumistukea sai 86 200 ruokakuntaa, mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana.

Yleistä asumistukea saavien määrä nousi edellisvuodesta kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa, KUUMA-kunnissa, Uudellamaalla ja koko maassa. Huhti–kesäkuussa tukea sai Helsingissä 46 400 ruokakuntaa, Espoossa 13 800 ruokakuntaa, Vantaalla 14 300 ruokakuntaa ja KUUMA-kunnissa 11 700 ruokakuntaa.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrät ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana voimakkaasti. Kasvu oli nopeinta vuosien 2015 ja 2016 vaihteessa ja on sen jälkeen hidastunut. Heikon taloustilanteen lisäksi kasvua selittänevät vuonna 2015 voimaan tulleet muutokset yleisessä asumistuessa, kuten uusi ansiotulovähennys. Asumistuen määrää laskettaessa jokaisen ruokakunnan jäsenen yhteenlasketuista ansiotuloista vähennetään 300 euroa kuukaudessa. Tätä summaa ei huomioida, kun Kelassa lasketaan asumistukeen vaikuttavia tuloja.

 

Asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista kasvussa

Myös asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista on kasvanut jatkuvasti. Samassa asuntokunnassa voi tosin olla useampi asumistuen ruokakunta, jos kullakin ruokakunnalla on oma vuokrasopimuksensa. Ruokakuntien kokonaismäärää ei tilastoida.